Google

Wyników 1 - 3 z 3

GAZEX

Systemy bezpieczeństwa GAZEX


cvdSkuteczne i ekonomiczne rozwiązania detekcji stężeń gazów wybuchowych i toksycznych. Gaz ziemny (metan) to medium energetyczne o nieocenionych zaletach użytkowych. W dzisiejszym świecie powszechnie wykorzystywany w procesach technologicznych i grzewczych. Parametry fizyczno chemiczne z pewnością czynią z tego nośnika energii paliwo, które jeszcze przez dziesiątki lat będzie nam towarzyszyć. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania tego paliwa.

Zakres oferowanych usług:

  • PROJEKT Systemu Aktywnego Bezpieczeństwa,
  • PROJEKT powykonawczy,
  • KONSULTACJE i analizy w zakresie potrzeb detekcji gazów,
  • MONTAŻ urządzeń wraz z okablowaniem,
  • KONTROLE okresowe, konserwacja systemów, stałe umowy serwisowe
  • KALIBRACJA detektorów,
  • SERWIS pogwarancyjny urządzeń,

Galeria:

tplost tplost

Home

Zakład Wytwórczy i Biuro Projektowe Branży Gazowniczej


FirmaJuż blisko 20 lat firma GAZ SERWIS Tarnowskie Góry działa prężnie na rynku usług gazowniczych. Przez te kilkanaście lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie w budowie i projektowaniu urządzeń dla branży gazowniczej. Mówiąc doświadczenie mamy na myśli zespół inżynierów, kierowników budowy oraz personel techniczny, który dysponuje wiedzą i praktyką. Bazując na mocnych fundamentach jakimi są wiedza i ludzie możemy z powodzeniem realizować szereg zdań, które stanowią przedmiot naszej działalności.

 • projekty branży gazowniczej,
 • budowa stacji redukcyjno - pomiarowych,
 • modernizacje istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych,
 • budowa układów pomiarowych,
 • systemy monitorowania przepływu i sterowania,
 • oprogramowanie,
 • usługi gazownicze dla przemysłu,
 • całoroczny serwis stacji gazowych z utrzymaniem ruchu,
 • serwis i naprawa reduktorów ciśnienia oraz armatury zabezpieczającej,
 • kompleksowa procedura legalizacji gazomierzy,
 • serwis i montaż układów Aktywnego Bezpieczeństwa Instalacji Gazowych GAZEX,
 • produkcja szaf kontenerowych oraz szafek gazowych,

     Zaufanie jakim obdażyli nas nasi Klienci jest najlepszym świadectwem naszej działalności i stanowi motywację do dalszego rozwijania profesjonalnego przesiębiorstwa opartego o wiedzę i ludzi.

Certyfikaty:

tplost tplost tplost tplost

RODO

Polityka prywatności


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest
F.W. Gaz Serwis ul.Opolska 6 ,42-600 Tarnowskie Góry NIP: 645-100-06-72.

Dane kontaktowe Administratora danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:
 - listownie pod adresem siedziby Administratora danych:
   F.W. Gaz Serwis ul. Opolska 6 ,42-600 Tarnowskie Góry,
 - e-mailowo przez adres: biuro@gazserwis.com.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych,
 2. usług hotelarskich,wszelkich innych usług zgodnie z kodami PKD przedsiębiorstwa oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych    dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych,usług hotelarskich oraz wszelkich innych usług zgodnie z kodami PKD przedsiębiorstwa – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zdrowia i życia Administratora danych, pracowników Administratora danych oraz klientów,
 7. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:przez okres trwania umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych,usług hotelarskich i innych usług zgodnych z kodami PKD przedsiębiorstwa oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT,podmiotom świadczącym usługi ochrony i monitoringu, dostawcom usług prawno-finansowych,platformom transportowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. F.W. Gaz Serwis przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej,np.organów podatkowych,Policji,sądów czy komorników.

Monitoring
Na terenach i w obiektach F.W. Gaz Serwis prowadzony jest monitoring wizyjny. Monitoring jest prowadzony w celu ochrony majątku oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenach i w obiektach należących do F.W. Gaz Serwis.W ramach monitoringu może być utrwalany Państwa wizerunek. Państwa wizerunek jest przez F.W. Gaz Serwis przetwarzany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.W. Gaz Serwis,jakim jest ochrona przed kradzieżami czy przebywanie na terenie F.W. Gaz Serwis osób niepowołanych. Państwa dane będą przetwarzane w tym celu i przechowywane maksymalnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 - prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 - prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 - prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w wyżej określony sposób.

EasyTagCloud v2.4 Free

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy