Google

Pomiar przepływu - Gazomierz zwężkowy


acgtGazomierze zwężkowe są przeznaczone do pomiaru objętości płynącego przez nie gazu i stosuje się je w układach: rozliczeniowego pomiaru objętości przepływającego gazu, opomiarowania linii przesyłowych i dystrybucji gazów technologicznych, realizujących pomiary kontrolne przepływu gazu. Zasada działania opiera się na proporcjonalności spadku ciśnienia wywołanego przez kryzę pomiarową do kwadratu prędkości przepływającego gazu i jego gęstości. Gazomierze zwężkowe posiadają jednokomorową obudowę na wymienną kryzę z kołnierzowym odbiorem ciśnienia. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwy i szybki dostęp do kryzy (oględziny i ewentualna wymiana) bez koniecznooeci demontażu obudowy z rurociągu oraz jej rozkręcania. Gazomierze zwężkowe posiadają możliwość bieżącej kontroli przecieków wokół kryzy.

Gazomierz zwężkowy złożony jest z trzech podstawowych elementów:

  • odcinka dopływowego,
  • obudowy jednokomorowej w wykonaniu S-S, K-S, S-K, K-K z wymienną kryzą,
  • odcinka odpływowego z dwiema tulejami termometrycznymi.

Obudowa jednokomorowa posiada dwa otwory impulsowe ¼ lub ½ NPT do pomiaru ciśnienia statycznego oraz różnicy ciśnień, oraz jeden otwór wyczystkowy.

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy : 1.6MPa ÷ 11MPa inne na zapytanie
Przyłącza: PN 16 ÷ PN 100 inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN50 ÷ DN400 inne na zapytanie
Zgodność: PGNiG S.A. ZN-G-4006:2001; ZN-G-4009:2001; PN-EN ISO 5167-1:2005; PN-EN ISO 5167-2:2005,
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: -
Zakresowość: 1:10
Odcinki dopływowe: Zgodnie z ZN-G-4009:2001
Zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Wymienna kryza: TAK

Typoszereg produkcyjny:

Średnica nominalna DN [mm]Przepływ maksymalny Qmax[m3/h]Przepływ minimalny Qmin[m3/h]
50 120 10; 30
80 300 30; 90
100 450 50; 150
150 1000 100; 300
200 1800 180; 540
250 2800 280; 840
300 4000 400; 1200
400 7200 720; 2200

Gabaryty:

wacgzw

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy